ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Meie õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös. Lasteaia tegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille alusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased töö- ja õpiharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu- ,õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 • lapsed on hoolivad kaaslaste ja täiskasvanute suhtes
 • lapsed hoiavad keskkonda ja loodust enda ümber
 • lapsed hoolivad oma kodukohast ja Eestimaast
 • lapsed on loovad ja julged
 • lapsed on aktiivsed vaatlejad, uurijad ja õppijad
 • laste arengut toetab lasteaia personali ja kodu koostöö

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

 • iga lapse individuaalsuse ja tema arenguvõimaluste arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine
 • inimlike ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse loovuse toetamine
 • õppimine mängu kaudu
 • õppimine uuriva- ja kogemusmeetodi kaudu
 • integreeritud õppimine
 • lapsele turvatunde tagamine
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine lasteaias
 • lapsele eduelamuse tagamine
 • kodu ja lasteaia tihe koostöö
 • Eesti kultuuritavade ja oma kodukoha väärtustamine
 • keskkonnasäästliku ja loodust hoidva mõtteviisi väärtustamine
 • säästliku ja heaperemeheliku käitumise väärtustamine